سیستم تایم شیت (Time Sheet) پیاده سازی شده بر بستر شیرپوینت، برای ثبت کارکرد منابع سازمان نسبت به کار تعریف شده (چه پروژه ای و چه غیرپروژه ای) برای آن هاست. پایگاه داده این سیستم قابلیت اتصال به پایگاه داده های دیگر از جمله پایگاه داده پراجکت سرور و دستگاه کارت ساعتخوان سازمان ها را داراست. منابع سازمان فقط می توانند برای فعالیت هایی که تعریف شده است، ثبت کارکرد کنند. بدین معنا که وظایف منابع از نرم افزار پراجکت سرور و… به این سیستم آورده می شود. ثبت کارکرد منابع پس از تایید مدیر برگه زمانی مربوطه (بدون محدودیت در تعداد سطوح تایید) در فایل پروژه ها بروزرسانی می شوند. همچنین سیستم می تواند انواع خروجی های مورد نیاز را در قالب گزارش های متنوع (دشبوردهای نظارتی تحت وب) تولید نماید.

برخی از ویژگی های سیستم به قرار زیر است:

 • پیاده سازی شده روی بستر شیرپوینت و بهره گیری از ظاهر Google Calendar
 • امکان ثبت کارکرد افراد در سه حالت: تخصیص داخلی، تخصیص خارجی و وظایف ستادی
 • امکان ثبت کارکرد افراد در چهار حالت: ماموریت، مرخصی، کارکرد و دورکاری
 • امکان مشاهده کارکرد، ماموریت و مرخصی در تقویم
 • سیستم ثبت و تایید درخواست ماموریت و مرخصی
 • امکان دریافت اطلاعات از خارج سیستم؛ مانند: کارت ساعت زن، اطلاعات پرسنلی و یا دریافت تخصیص ها از پراجکت سرور
 • امکان ارسال خروجی به سایر سیستم ها؛ مانند: سیستم مالی، EPM، EDMS و…
 • مدیریت چارت سازمانی و تعریف رول های سازمانی
 • امکان تعریف لیست پرسنل و دریافت این لیست از منابع خارجی
 • امکان تعریف منطق تایید کارکردها با توجه به ساختار سازمانی و یا ساختار پروژه و یا هر دو
 • امکان اختصاص رویه تاییداتی دلخواه به هر پروژه و یا جایگاه سازمانی و یا هر وظیفه و یا هر تخصیص
 • امکان ثبت در لحظه کارکردها
 • امکان تعریف پروژه، وظایف و تخصیص درون سیستم
 • سیستم پیامدهی با قابلیت تعریف منطق ارسال پیام
 • امکان تخصیص میزان کار به طور موازی یا سری
 • امکان ارجاع وظایف محول شده به افراد دیگر و یا جایگاه های سازمانی دیگر
 • امکان فعال/غیرفعال کردن پروژه، تخصیص و فرد
 • امکان الصاق فایل به پروژه، وظیفه، تخصیص و کارکرد
 • امکان تایید یک مرحله و یا تایید کامل یک کارکرد توسط یک رول مدیریتی
 • امکان تعیین نحوه تایید به دو صورت: در هنگام ثبت، در هنگام تایید
 • تعیین سطح عمق لازم برای تاییدات در ساختار سازمانی
 • تعیین سه سطح تایید کننده برای هر پروژه
 • امکان گزارشگیری از کارکرد افراد در سطوح مختلف با قابلیت مقایسه بین مقادیر تخمینی در زمان تخصیص و مقادیر وارد شده
 • امکان درج درصد پیشرفت ادعایی در زمان ثبت کارکرد
 • امکان درخواست کار اضافه برای تخصیص هایی که میزان کار تخصیص یافته پایان یافته است
 • امکان تایید کارکردها به صورت گروهی
 • امکان تعریف شاخص KPI های مختلف بر روی کارکردها
 • ایجاد کارتابل ”وظایف من“ در سه نوع تخصیص داخلی، تخصیص خارجی، ستادی به تفکیک پروژه
 • ایجاد کارتابل وظایف ”قابل تایید من“ 
 • داشبوردهای مدیریتی تحت وب با قابلیت پرینت