کارگردان هنری

مدیر مالی

مدیر, کارگردان هنری

بنیانگذار، مدیر خلاق

مدیر ارشد, سئو

بنیانگذار، مدیر عامل

مدیر بازاریابی

مدیر بازاریابی